Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Hoa Khanh 110 KV Transformer Station

Post at 16:46:00 27/12/2018

Amity has successfully completed the transportation, loading, unloading and erection transformer weighed 85 tons for Hoa Khanh 110 KV Substation. The project has been performed safely and timely.

Địa chỉ